تلفن: ۸۷۲۸-۲۲۵۵-۰۲۱

فکس: ۸۵۴۴-۲۲۵۵-۰۲۱

مشاهده‌ی دسته : پروژه ها

خانهدسته بندی پروژه ها

سایر پروژه‌‌ها

ردیفعنوان پروژه‌هاوضعیتکارفرمادامنه کلی خدمات شرکت بیناخلاصه مسئولیت های قراردادی1بررسی وضع موجود و بازسازی در مجتمع های فولاد اهوازخاتمه یافتهشرکت فولاد ـ اهوازبررسی صدمات جنگی و…

پروژه‌‌های خارج از کشور

ردیفعنوان پروژه‌هاوضعیتکارفرمادامنه کلی خدمات شرکت بیناخلاصه مسئولیت های قراردادی1تأسیسات نفتی بندر صادراتی الحدیده یمنخاتمه یافتهبخش نیمه دولتیطراحی های مقدماتی و تفصیلیانجام خدمات طراحی‌های مقدماتی و…

پروژه‌‌های طراحی – مهندسی

ردیفعنوان پروژه‌هاوضعیتکارفرمادامنه کلی خدمات شرکت بیناخلاصه مسئولیت های قراردادی1برج تقطیرشازنددر دست اجراشرکت پتروشیمی شازندطراحی‌هایی تفصیلیانجام طراحی و مهندسی یک دستگاه برج پیش پروپان زدا (…

PC & EPC

ردیفعنوان پروژه‌هاوضعیتکارفرمادامنه کلی خدمات شرکت بیناخلاصه مسئولیت های قراردادی1واحد یوتیلیتی الفین پتروشیمی دهلراندر دست اجراشرکت مهندسی و ساختمان نصبطراحی، تدارکات کالا، ساختمان و نصب و…