تلفن: ۸۷۲۸-۲۲۵۵-۰۲۱

فکس: ۸۵۴۴-۲۲۵۵-۰۲۱

فرصت های شغلی

خواهشمند است فایل PDF رزومه خود را به نشانی hr@bina-epc.com ارسال نمایید.